Računovodske storitve

za samostojne podjetnike, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, male in srednje družbe, društva in zasebne zavode.
Knjiženje dokumentov
za temeljne poslovne knjige
Izdelava računov
fakturiranje po naročilu stranke
Spremljanje terjatev in obveznosti
Obračun zamudnih obresti
Vodenje in obračun osnovnih sredstev
Obračun DDV
Obračun stroškov dela
plače in nadomestila, avtorski honorarji, izplačila po najemnih in podjemnih pogodbah, obračuni nagrad vajencem, ipd…
Obračun nadomestila plač
za refundacijo bolezni in nege otroka
Poročanje o prejetih dohodkih
za potrebe dohodnine, fizičnih oseb na letni ravni
Sestavljanje poročila o plačah zaposlenih
zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8)
Kontrola poslovanja
ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
Medletno ugotavljanje uspešnosti poslovanja
Sestavljanje letnih računovodskih izkazov
izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube, izdelava davčne bilance,
Svetovanje
s področja računovodstva, davkov in poslovanja
Kontaktiranje z davčnimi organi
Obračun dajatev
davek od dohodkov pravnih oseb, davek od dohodka iz dejavnosti in druge dajatve
Poročanje
za statistiko finančnih računov
Razne druge storitve
po dogovoru s stranko
Izpolnite obrazec na spodnji povezavi in zahtevajte svoj brezplačni izračun računovodskih storitev.